Санал хүсэлт хүлээн авах

Санал хүсэлтийн төрөл Нэр Албан тушаал Цахим шуудан Утас

Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүсэлт хүлээн авах

Л.Чагнаадорж

Хууль эрх зүй, хяналт шалгалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн chagnaadorj@namem.gov.mn 264695
Төрийн албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл хүлээн авах Ж.Энхчимэг Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн enkhchimeg@namem.gov.mn 264713
Өргөдөл, санал хүсэлт хүлээн авах Б.Эрдэнэмөнх Xяналт шинжилгээ, үнэлгээ, сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Erdenemunkh@namem.gov.mn 264152

 

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах