Фото мэдээ

Видео мэдээ

Мэдээллийн ил тод байдал

Шинэ мэдээ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ

Үйлчилгээний үнэ тариф
Тендерийн урилга
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Цаг уур, орчны мэдээлэл
Агаарын чанарын мэдээ
Байгаль орчны мэдээллийн сан
Хиймэл дагуулын бүтээгдэхүүн
Гамшгийн мэдээллийн систем
Орчны шинжилгээний нэгдсэн лаборатори
Эрдэм шинжилгээний номын сан

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах