Мэдээллийн ил тод байдал

Нүүр хуудас /2018 оны батлагдсан төсөв /2020 он /2020 он /2021 он /Үйл ажиллагааны тайлан /Авилгаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан /2020 он /Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСУМ/ хянасан дүгнэлт /УЦУОШ-НИЙ САЛБАРЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 2016 ОНЫ ТӨСӨВ /Үйл ажиллагаан төлөвлөгөө /2019 он /2019 он /УЦУОШ-НЫ САЛБАРЫН 2016 ОНЫ ТОДОТГОСОН ТӨСӨВ /2016-09-10/ /2018 он /Газрын дэргэдэх байнгын үйл ажиллагаатай зөвлөл, комисс /Авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт /2018 он /2019 он /Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал /2017 оны батлагдсан төсөв /Давхар ажил эрхлэлтийн журмын хэрэгжилт /2017 он /2017 он /2018 /Тусгай зөвшөөрөл, лизенз эрх олгоход шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт /2016 он /Хууль, тогтоомж, зөвлөгөө, гарын авлага /2017-01-10 Батлагдсан хуваарь /2017 /2017 оны тодотгосон төсөв /2017-11/ /Иргэний нийгмийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээ /2016 /Орон нутагт албан томилолтоор ажилласан тухай мэдээлэл /Мэдээллийн ил тод байдал /Үйл ажиллагаа /ЦУОШГ-ын даргын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан

ЦУОШГ-ын даргын 2017 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан