Мэдээллийн ил тод байдал

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал