Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэсэн байдал

Мэдээллийн ил тод байдал