Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг /ХАСУМ/ хянасан дүгнэлт