Хүний нөөцийн стратеги, журам, дүрэм

ГАРЧИГ

ТОГТООЛЫН ДУГААР

ОГНОО

ТАТАХ

 
 

1

Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам

ТАЗ-ийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

2023-11-29

Татах

 

2

Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө

Байхгүй

2023-11-29

Татах

 

3

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоол

2023-11-15

Татах

 

4

-Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулах аргачлал

-Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх аргачлал

Монгол Улсын Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх газрын даргын 2023 оны 98 дугаар тушаал

2023-11-15

Татах