ХАА-нд хийсэн аудитын дүгнэлт

Мэдээллийн ил тод байдал