2020 оны 7 дугаар сард Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд ажиглагдсан үзэгдэл

2020 оны 08 сарын 03

Шинэ мэдээ

Санал хүсэлт

Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах