Мэдээллийн ил тод байдал

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2016 оны А/32 дугаар тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай