Saturday , May 15 2021
Онцлох мэдээ

УЦУОШТөвийн ёс зүйн хорооны 2020 оны жилийн ажлын тайлан

1. Байгууллагын ёс зүйн хороо нь 2020 онд 8-н зүйл заалт бүхий жилийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулан төвийн даргаар батлуулан төлөвлөгөөний биелэлт 90% тай.

2. Ес зүйн хороог төвийн даргын тушаалаар шинэчлэн байгуулсан.

zur1 es

3.Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмийг 120х80 харьцаатай самбарт хэвлүүлж байгууллагын хурлын зааланд байршуулсан.

4.Монгол улсын төрийн албан хаагчийн эрхэмлэх 9-н зүйлийг өнгөтөөр хэвzur2 esлэж байгууллагын 6-н өрөөний мэдээллийн самбарт байрлуулсан ба УЦУОШТөвийн нийт ажилчид мөрдлөг болгон ажиллаж байна.

zur3 es

5.УЦУОШТөвийн ёс зүйн дүрмийг байгууллагын ил тод байдлын самбар болон байгууллагын веб сайтанд байршуулсан.

zur4 es

6.2020 оны жилийн эцсийн байдлаар байгууллагын ёс зүйн зөвлөлд хандсан өргөдөл ирээгүй байна.

 

Тайлан бичсэн ёс зүйн хорооны

дарга                               А.Шинэбаяр

Тухай sukhbaatar_admin

Дахин шалгана уу!

sninee

Сүхбаатар аймгийн УЦУОШТөвийн МУ-н Засгийн газрын Төрийн албаны сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай 2018 оны 8 дугаар сарын 22-ны 258 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө