Tuesday , June 15 2021

Хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөрүүд

Ус үндэсний хөтөлбөрийг     http://www.legalinfo.mn/annex/details/3341?lawid=7038 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөрийг http://www.legalinfo.mn/annex/details/3357?lawid=6709 Цөлжилтттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг      http://namem.gov.mn/pages/741 ээс орж харна уу.

Read More »