"Байгалийн нөөцийн менежмент:Мэдээлэл боловсруулах, үр дүнг тайлагнах, ашиглах ур чадаварыг хөгжүүлэх нь" сэдэвт сургалтанд урьж байна

2018 оны 04 сарын 02

Санал хүсэлт

Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн зөрчлийн талаарх мэдээлэл өгөх
Авлигатай холбоотой гомдол, мэдээлэл өгөх
Бодлогын баримт бичиг болон нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн төсөлд санал хүлээн авах
Санал хүсэлт гаргах
Авлигыг мэдээлэх утас 1800-1969 /энгийн утасны тарифаар/