2015 оны 4 дүгээр улирлын өргөдөл, гомдол шийдвэрлэсэн байдал

Мэдээллийн ил тод байдал