Газрын даргын тушаал

B/36
Тусламж олгох тухай 2017-03-14
А/25
Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2017-03-10
A/26
Гадаадад сургалтад оролцуулах тухай 2017-03-10
А/22
зааварт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-23
А/23
Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-02-23
А/24
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-23
А/22
Гадаадад томилолтоор хуралд оролцуулах тухай 2017-02-22
А/18
Гадаадад томилолтоор хуралд оролцуулах тухай 2017-02-20
B/31
Шагнах тухай 2017-02-20
А/16
Байр эзлүүлэх шагнаж урамшуулах тухай 2017-02-08
А/12
Зардал батлах тухай 2017-02-07
А/13
Уур амьсгалын гормын мэдээний санг бүрдүүлэх аргачлал батлах тухай 2017-02-07
А/14
Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-07
А/15
Комиссын бүрэлдэхүүн дүрэмийг шинчлэн батлах тухай 2017-02-07
А/17
Журамд өөрчлөл оруулах тухай 2017-02-07
B/26
Албан тушаалаас чөлөөлж, буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-02-06
А/09
Сургалтанд хамрагдах тухай 2017-02-03
А/10
Салбарын удирдах ажилтаны сургалт, семнар зохиох тухай 2017-02-03
А/11
Гадаадад томилолтоор явах тухай 2017-02-03
B/22
Тусламж олгох тухай 2017-02-03