Газрын даргын тушаал

B/68
Шагнах тухай 2017-05-24
B/55
Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2017-04-21
B/51
Албан тушаалаас чөлөөлж, нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай 2017-04-20
А/43
Мэргэшлийн зэрэг олгох тухай 2017-04-05
B/45
Тусламж олгох тухай 2017-04-05
B/39
Тусламж олгох тухай 2017-03-29
А/36
Томилолтоор ажиллах тухай 2017-03-28
А/37
Хуваарь батлах тухай 2017-03-28
А/38
заавар журам батлах тухай 2017-03-28
A/35
Эргэлтийн хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2017-03-22
B/38
Шагнах тухай 2017-03-20
A/33
Томилолтоор явах тухай 2017-03-17
A/32
Дэлхийн цаг уурын баяр тэмдэглэх семнар зохион байгуулах тухай 2017-03-16
A/30
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-15
A/31
Мэдээлэл үйлчилгээний цахим хуудас үйлчилгээнд нэвтрэх тухай 2017-03-15
A/27
Нислэгийн цаг уурын мэргэшлийн үнэмлэх олгох тухай 2017-03-14
A/29
Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-03-14
B/36
Тусламж олгох тухай 2017-03-14
А/25
Үр дүнгийн гэрээний урамшуулал олгох тухай 2017-03-10
A/26
Гадаадад сургалтад оролцуулах тухай 2017-03-10