Газрын даргын тушаал

А/22
Гадаадад томилолтоор хуралд оролцуулах тухай 2017-02-22
А/18
Гадаадад томилолтоор хуралд оролцуулах тухай 2017-02-20
B/31
Шагнах тухай 2017-02-20
А/16
Байр эзлүүлэх шагнаж урамшуулах тухай 2017-02-08
А/12
Зардал батлах тухай 2017-02-07
А/13
Уур амьсгалын гормын мэдээний санг бүрдүүлэх аргачлал батлах тухай 2017-02-07
А/14
Төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-07
А/15
Комиссын бүрэлдэхүүн дүрэмийг шинчлэн батлах тухай 2017-02-07
А/17
Журамд өөрчлөл оруулах тухай 2017-02-07
B/26
Албан тушаалаас чөлөөлж, буцалтгүй тусламж олгох тухай 2017-02-06
А/09
Сургалтанд хамрагдах тухай 2017-02-03
А/10
Салбарын удирдах ажилтаны сургалт, семнар зохиох тухай 2017-02-03
А/11
Гадаадад томилолтоор явах тухай 2017-02-03
B/22
Тусламж олгох тухай 2017-02-03
А/07
Гадаадад томилолтоор оролцуулах тухай 2017-01-30
А/08
Нэгтгэн дүгнэх журамыг шинчлэн батлах тухай 2017-01-30
А/06
Салбарын хөдөлмөрийн дотоод журамыг батлах тухай 2017-01-26
B/15
Тусламж олгох тухай 2017-01-25
А/05
Гадаадад сургалт, семнарт оролцуулах тухай 2017-01-17
А/04
Гадаадад сургалтад оролцуулах тухай 2017-01-16