Газрын даргын тушаал

А/07
Мэргэшлийн зэргийн хугацааг сунгах тухай 2018-01-12
А/06
Үнэлгээний хороо болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-01-10
А/04
Газрын албан хаагчидын цалин хөлсийг шинэчлэн батлах тухай 2018-01-05
А/03
Нислэгийн цаг уурын төвийн зохион байгуулалтын бүтэцийг батлах тухай 2018-01-05
А/02
Ажлын хэсгийн шинэчлэн байгуулах тухай 2018-01-03
А/01
Газрын даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2018-01-03
A-131
Зардал гаргах тухай 2017-09-28
B/110
Шагнах тухай 2017-09-26
А/127
Шагнах тухай 2017-09-25
А/128
Шагналын дагалдах мөнгийг олгох тухай 2017-09-25
B/108
Шагнах тухай 2017-09-25
А/130
Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай 2017-09-25
А/126
Сургалтын зардлын тухай 2017-09-20
B/104
Шагнах тухай. 2017-09-06
А/98
Зардал гаргах тухай 2017-07-21
B/93
Тусламж олгох тухай 2017-07-20
B/91
Тусламж олгох тухай 2017-07-19
А/94
Сургалт зохион байгуулах тухай 2017-07-16
B/86
Шагнах тухай 2017-07-06
А/87
Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-29