Газрын даргын тушаал

А/17
зардал гаргах тухай 2018-02-07
А/18
зардал гаргах тухай 2018-02-07
А/16
зардал гаргах тухай 2018-02-06
А/15
Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2018-02-05
А/14
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-01-24
А/12
байр эзлүүлэх шагнаж урамшуулах тухай 2018-01-22
А/13
Салбарын удирдах ажилтаны сургалт, семнар зохион байгуулах тухай 2018-01-22
А/11
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-01-19
А/08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-16
А/09
Томилолтоор ажиллах тухай 2018-01-16
А/10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-16
А/07
Мэргэшлийн зэргийн хугацааг сунгах тухай 2018-01-12
А/06
Үнэлгээний хороо болон ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-01-10
А/04
Газрын албан хаагчидын цалин хөлсийг шинэчлэн батлах тухай 2018-01-05
А/03
Нислэгийн цаг уурын төвийн зохион байгуулалтын бүтэцийг батлах тухай 2018-01-05
А/02
Ажлын хэсгийн шинэчлэн байгуулах тухай 2018-01-03
А/01
Газрын даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2018-01-03
A-131
Зардал гаргах тухай 2017-09-28
B/110
Шагнах тухай 2017-09-26
А/127
Шагнах тухай 2017-09-25