Газрын даргын тушаал

А/28
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-03-05
А/26
Морин уулын станцын түр зогсолтыг сунгах тухай 2018-03-01
А/25
Шөнийн цагаар ажилсаны нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2018-02-27
А/22
Сургалтад оролцуулах зардал гаргах тухай 2018-02-13
А/23
Мөнгөн шагналаар шагнах, ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэх тухай 2018-02-13
А/24
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-02-13
А/21
хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-12
А/20
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-02-09
А/19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-08
А/17
зардал гаргах тухай 2018-02-07
А/18
зардал гаргах тухай 2018-02-07
А/16
зардал гаргах тухай 2018-02-06
А/15
Ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэх тухай 2018-02-05
А/14
Журамд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-01-24
А/12
байр эзлүүлэх шагнаж урамшуулах тухай 2018-01-22
А/13
Салбарын удирдах ажилтаны сургалт, семнар зохион байгуулах тухай 2018-01-22
А/11
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-01-19
А/08
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-16
А/09
Томилолтоор ажиллах тухай 2018-01-16
А/10
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-16