Газрын даргын тушаал

А/38
Шагнах тухай 2018-03-26
А/39
Шагналын дагалдах мөнгийг олгох тухай 2018-03-26
А/43
Сургалтад зохион байгуулах тухай 2018-03-26
А/34
Шагнах тухай 2018-03-16
А/35
Гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-03-16
А/33
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-03-15
А/32
Гэрээ шууд байгуулах тухай 2018-03-13
А/31
Дэлхийн ус цаг уурын өдрийг тохиолдуулан сургалт, семнар зохион байгуулах тухай 2018-03-12
А/29
2017 оны А/189 дүгээр тушаалыг хүчингүй болсонд тооцох тухай 2018-03-07
А/30
Ёс зүйн хорооны бүрэлдэхүүнийг шинчлэн батлах тухай 2018-03-07
А/27
зардал гаргах тухай 2018-03-05
А/28
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-03-05
А/26
Морин уулын станцын түр зогсолтыг сунгах тухай 2018-03-01
А/25
Шөнийн цагаар ажилсаны нэмэгдэл хөлс олгох тухай 2018-02-27
А/22
Сургалтад оролцуулах зардал гаргах тухай 2018-02-13
А/23
Мөнгөн шагналаар шагнах, ур чадварын нэмэгдлийг шинэчлэх тухай 2018-02-13
А/24
Гадаадад сургалт, хуралд оролцуулах тухай 2018-02-13
А/21
хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-12
А/20
Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-02-09
А/19
Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-08
 «  123456