2017 онд хийгдсэн гангийн хээрийн судалгааны хэмжилтийн баталгаажуулалтыг БНХАУ-ын ШУА-ийн Зайнаас тандан судалал ба Дижитал дэлхий хүрээлэн дээр хийсэн ажлын тайлан