Төв, орон нутгийн хэмжээнд мөрдөх Хөдөлмөрийн дотоод журам

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Газрын даргын А-63 Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай

Газрын даргын А-63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *