ДӨРВӨЛЖИН СУМАНД ӨРТӨӨНИЙ БАРИЛГА БАРИХ АЖЛЫН ЗАХИАЛАГЧ, ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН ГЭРЭЭ

Scanned at 05.09.2018 14-11 (2) Scanned at 05.09.2018 14-11

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 12 сар

Leave a Reply