Бэлчээрийн ургац болон хортон мэрэгчийн нөлөөллийг тогтоох тухай Аймгийн Засаг даргын захирамж

-å-¦-¦ -â-â-Ç-1 -å-¦-¦ -â-â-Ç-2

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Засгийн газрын 258-р тогтоол

Засгийн газрын 258-р тогтоол

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *