Бэлчээрийн ургац болон хортон мэрэгчийн нөлөөллийг тогтоох тухай Аймгийн Засаг даргын захирамж

-å-¦-¦ -â-â-Ç-1 -å-¦-¦ -â-â-Ç-2

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Даргын тушаал 2019

Leave a Reply