АЙМГИЙН УДИРДЛАГА, АЖ НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА, АРД ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН ЖАГСААЛТ /хариуцах албан хаагч/

Тухай root

Дахин шалгана уу!

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ 9 сар