Friday , April 26 2019
Онцлох мэдээ

Эрхэм зорилго

         

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Тухайн аймаг, хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээ, мэдээлэл, үйлчилгээний ажлыг батлагдсан хөтөлбөр, заавар журмын дагуу гйүцэтгэх, мэдээллээр төр, захиргаа, аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг хангахад оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

1.Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний улсын сүлжээний нэгжүүдийг мэргэжил арга зүй, зохион байгуулалтын удирдлагаар хангах

2.Ус цаг уур байгаль орчны бодит болон ирээдүйн төлөв байдлын тухай мэдээллээр аймгийн төр захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийг хангах

3.Ус цаг уур, байгаль орчны зүй тогтол, горимыг тогтоох, судалгаа, шинжилгээ хийх, үнэлэлт, дүгнэлт гаргах

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>