Wednesday , October 18 2017

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хандлага

УЦУОХүрээлэнд хандсаны дагуу Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн ойрын ирээдүйн (2016-2035) болон алсын ирээдүйн (2081-2100) гэсэн 2 үеийг сонгон авч дээр дурдсан хүлэмжийн хийн агууламжийн төлөөлөх замналын (ХХАТЗ гэх )-д хувьд Сэлэнгэ аймгийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үнэлгээг хийлгэв. Үнэлгээнд дэлхийн хэмжээний уур амьсгалын загваруудыг ашиглав. ХХАТЗ-ээс цацрагийн ачаалал нь  хамгийн ...

Дэлгэрэнгүй

Цөлжилтийн мониторингийн судалгаа

2011-2014 онуудад Швейцарийн хөгжлийн агентлагын”Цөлжилтийг сааруулах төсөл”- ийн хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн 16 сумын бэлчээрийн ургамлын ажиглалтын 40 –н зогсоол цэгт цөлжилтийн мониторингийн судалгаа хийсэн. Зогсоол цэгийг тулгуурлан  анхан шатны чанарын 11 үзүүлэлтээр  тодорхойлов. Үүнд: Зүсэлт хийсэн газрын бичиглэл, өнгөн хөрсний эвдрэл,  давсжилт,  урвалт орчин, ялзмаг, элсэн хуримтлал, агрегат бүтэц, хөрсний ...

Дэлгэрэнгүй

Сэлэнгэ аймгийн гадаргын усны өнөөгийн байдал

Сэлэнгэ мөрөн, Орхон, Хараа, Ерөө, Хүдэр, Зэлтэр, Бургалтай, Хиагт, Буурь, Бугант, Туул гэсэн 11 голын 19 цэгээс дээж авч   20-25 үзүүлэлтээр гидрохимийн шинжилгээг 2009 оны 01 сарын 01-нээс 2013 оны 12 сарын 31 хүртэлх хугацаанд хийлээ. Үр дүн  Хиагт  голын усны хатуулаг 5,17-6,52 мг-экв/л ба тогтвортой хатуулагтай байснаа хатуу ус ...

Дэлгэрэнгүй