Заавар, журам

Мэдээ хүлээн авалтыг дүгнэх журам   Нэг: Журмын зорилго Улсын сүлжээний өртөө харуулуудаас мэдээ мэдээллийг цаг хугацаанд нь үнэн зөв шуурхай хүлээн авч дамжуулахад энэхүү журмын зорилго оршино. Хоёр: Дүгнэх журам Улсын сүлжээний өртөө харуулууд болон усны харуулууд мэдээ тасалсан тохиолдол бүрт -20 оноо Олон улсын солилцоонд мэдээллээ гаргадаг Булган, ...

Дэлгэрэнгүй