Төвийн даргын тушаал

September, 2018

 • 17 September

  9-р сар

  Багц мессеж үйлчилгээний эрх сунгах тухай A/31

August, 2018

July, 2018

 • 17 July

  7-сар

  Хариуцлагтай жижүүр ажилуулах тухай A/26 A-26-1 A-26-2 Сахилгын шийтгэл оногдуулах тухай A/27 Ажил гүйцэтгүүлэх тухай A/28 Экиспедицийн үйл ажиллагааг зогсоох тухай A/29

May, 2018

 • 17 May

  5-р сар

  Нэмэгдэл хөлс олгоход өөрчлөлт оруулах тухай A/19 A/19-1 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/20 Экспедиц байгуулах тухай A/21 A/21-1 Гамшигаас хамгаалах байглийн болон цацраг химийн … A/22 A/22-1 A/22-2 Гамшигаас хамгаалах ангийг шинэчлэн зохион байгуулах A/23 A-23-1 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай A/24 A-24-1 A-24-2 A-24-3 A-24-4 A-24-5 A-24-6 ...

April, 2018

 • 17 April

  4-р сар

  Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/15 A-15-1 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай A/16 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай  A/17 A-17-1 A-17-2 A-17-3 A-17-4 A-17-5 A-17-6 A-17-7 A-17-8 A-17-9

March, 2018

February, 2018

 • 17 February

  2-р сар

  Сар шинийн баярын үеэр хариуцлагтай жижүүр ажилуулах тухай A/12 A-12-1 A-12-2 Мэргэжлийн зэргийн нэмэгдэл олгох тухай  A/13

January, 2018

 • 1 January

  1-р сар

  Цалингийн шатлал шинэчлэн тогтоох тухай А/01 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/2 Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай A/3 Байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах батлах тухай A/04 A/04-1 A/04-2 A/04-3 A/04-4 A/04-5 A/04-6 A/04-7 A/04-8 A/04-9 A/04-10 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай А/06 A/06-1 Гамшигаас хамгаалах… A/07